کارگاه رایحه درمانی ویژه خواهران
باحضور استادگرامی دکتراخوان
بامباحثی ازقبیل:
نقش عطرها در بهبود بیماریها
پاکسازی دماغی (مغزی)
تدابیر تقویت حافظه، تمرکز، عقل و هوش