مجموعه مباحث استاد اخوان پیرامون مهارت‌های خواستگاری و همسرداری

قسمت اول _ مهارت‌های خواستگاری
قسمت دوم _ تفاوت عواطف خانم و آقا
قسمت سوم _ هنر خوب صحبت کردن
قسمت چهارم _ چگونگی مشورت گرفتن از دیگران
قسمت پنجم _ توکل برخدا در زندگی
قسمت ششم _ راه ارتباط در آقایان و بانوان
قسمت هفتم _ أثیر مزاج در زندگی مشترک
قسمت هشتم _ ادامه تأثیر مزاج در زندگی مشترک
قسمت نهم _ مهارت همسرداری
قسمت دهم _ مهارت های همسرداری(راه های جذابیت زن)
قسمت یازدهم _ مهارت های همسرداری(نحوه اظهار #عشق)