خادمیار نوجوان

معصومانه(رواق دختران نوجوان)، از دختران ۱۴ الی ۱۸ سال خادمیار نوجوان، جذب می‌نماید‌.
خادمیاری نوجوان در دو نوع (عمومی) خادمیاری محله ها و تخصصی است.
خادمیاری محله‌ها، به گونه‌ای است که دختران نوجوان در قالب ۲۰ محله شهر قم گروه‌بندی شده و در طرح‌های مختلف مانند عملیات‌ها، رویداد‌های اجتماعی، همایش‌ها و رواق نوجوان خدمت می‌نمایند، بستر جذب خادمیاری عمومی در محفل دختران بهشتی است.

خادمیاری تخصصی، جذب نوجوانان مستعد در رشته های مختلف و کاربردی در حرم مطهر می باشد، به گونه ای که طی اولسن فراخوان، در ابتدای خرداد ۱۴۰۲، در ۱۰ رشته نوجوانان ثبت نام نمودند، در فصل تابستان، دوره های آموزشی برای ایشان برگزار گردیده و در مواقع لزوم، از ایشان در تخصص مربوطه، به عنوان خادم افتخاری به کارگیری خواهند شد.