عرض ارادت دختران بهشتی محضر اَبَ الجواد و عمه مهربانشون
شروع گفتگو با کارشناس محفل و شنیدن صحبت های دخترای نوجوون
مدیحه سرایی مداحِ بانو و عزاداری دختران محفل
محفل این هفته با میزبانی خادمیاران محله شاهد_شاه ابراهیم و شیخ آباد به پایان رسید.