تعداد زیادی از دختران دانش آموز متوسطه اول و دوم در قالب اردوهای مدارس از نمایشگاه دختران بهشتی بازدید نمودند و طبق نظر سنجی انجام شده غرفه ها مورد استقبال آنان قرار گرفته است.