در غرفه طریق القدس که توسط بانوان لبنان و سایر دختران جبهه مقاومت فضاسازی شده است نوجوان با نقش زنان مبارز در مقابله با استکبار جهانی از ابتدا تا امروز آشنا می شود.