صدای مظلومیت شیرخواره رباب می رسد
نذر بهانه ایست برای ارادت

پویش جمع آوری نذورات مراسم شیرخوارگان حسینی
و روضــــــه حضرت علی اصغــــــــــر علیه السلام