ازسلسله کارگاه های سبک زندگی بهشتی
کارگاه تربیتی خانواده فاطمی باموضوع نقش روابط زوجین درتربیت جنسی کودکان
باحضور استاد حوزه و دانشگاه سرکارخانم فاطمه مظفری