اخبار آستان مهر

سخن خوب و سخن بد

۲۸ آذر ۱۴۰۱

نذر صلوات

دخترای عزیزماگر دوست دارید یه هدیه زیبا و خوب? به عمو قاسم? بدینهمین الان هر تعداد صلواتی که میتونید به عمو قاسم هدیه کنید??
۲۰ آذر ۱۴۰۱

یادگار مادری ?

۸ آذر ۱۴۰۱