در غرفه شفاعت خانه با فضا سازی شبیه به آزمایشگاه، دختران با پوشیدن روپوش سفید و انجام آزمایشی ساده به مفهوم “هر کس با هر ظرفیت و شخصیتی که به زیارت حضرت معصومه علیها السلام مشرف می شود” از شفاعت و کرامت خانم بهره مندخواهد شد.

دریافت فیلم با کیفیت از کانال آپارت